2018 оны 04 сарын 02

Аврагчийн түүх

Хүүхдийн нүдээр

Есүс Христийн сургаал маш энгийн байдлаар хэрхэн эхэлснийг Библийн дөрвөн өгүүлэлд харуулсан байдаг. Тэрхүү дөрвөн өгүүлэл үндсэндээ өөр өөр үйл явдлын тухай өгүүлнэ. Энэхүү кино нь Есүс Христийг хүүхдийн нүдээр харуулсан түүх юм. 

"Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм" 

Иохан 3:16.

"Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын албан ёсны эрхтэй 

Copyright 2018 он 

 



Сэтгэгдэл