2019 оны 05 сарын 28

Монгол чуулганы өсөлт, хөгжил судалгааны тайлан

"OMF INTERNATIONAL"- ээс явуулсан "МОНГОЛ ЧУУЛГАНЫ ӨСӨЛТ, ХӨГЖИЛ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН"

Зорилго: Чуулганы өсөлт, хөгжил хэр буйг ойлгож мэдсэнээр христитгэгч бид Чуулган тарилтыг илүү оновчтой, үр дүнтэй болгоно.

Дараах зүйлсийг тодорхой болгох үүднээс Чуулганы өсөлт, хөгжил судалгааг хийсэн болно.

- Ямар хүмүүс христитгэгч болж байна вэ?
- Тэд яаж, ямар арга замаар христитгэгч болж байна вэ?
- Ямар Чуулган илүү өсөлттэй байна вэ?
- Амжилттай өсөж, үржиж буй Чуулганы жишээ?

Судлаачид: Мартин Виссэр, А.Бямбацэрэн, Квай Лин СтифэнсСэтгэгдэл