2020 оны 01 сарын 06

Шинэ Амьдрал

"Шинэ Амьдрал" Хөтөлбөр 

Шинэ итгэгчдэд зориулсан хөтөлбөрийг толилуулж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь дараах агуулгыг хөндөх болно. Үүнд: 

1. Христ итгэл ба шашин

2. Христитгэлийн мөн чанар 

3. Монголд Христитгэл орж ирсэн түүх 

4. Бурхан хэн бэ ? Есүс Христ гэж хэн бэ? 

5. Гэм нүгэл болон түүний үр дүн   

6. Есүс Христийн үхэл , Есүс Христийн амилалт 

7. Итгэлээр аврагдах нь

8. Зөвт тооцогдсон ивээл

9. Шинээр төрсөн хүн

10. Усан баталгаа

Та бүхэн өөрийн чуулганы хэрэгцээнд зориулан хэрэглэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу. Сэтгэгдэл