2020 оны 02 сарын 04

Матай сайнмэдээ Монгол хэлнээ орчуулсны 200 жилийн ойн эрдмийн хурал

"Ариун Бичээс Нийгэмлэг"-ээс зохион байгуулсан: Нэрт монголч эрдэмтэн Исаак Якоб Шмидтийн орчуулсан Матайн сайнмэдээ хэмээх Библийн ном хэвлэгдсэний 200 жилийн ойн ЭРДМИЙН ХУРАЛСэтгэгдэл