2018 оны 01 сарын 11

Христийн сургаалиар ерөөгдөхүй

Энэхүү хичээлээр бид Бурханы хүмүүсийн дуудагдсан талбар, түүний нөхцөл байдлын талаар судлах болно. Бурхан Өөрийн ард түмэнд хандан тууштай бөгөөд зоригтой байж бусад хуурамч шүтээнүүд болох Баал, Молехтой бүү холилд гэж тушаасан билээ. Үүнтэй адил Монгол Христитгэгч бидний дуудагдсан талбар юу вэ? Манай улсын нийслэл Улаанбаатарт өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байна вэ? Бид өөрсдийн нөхцөл байдал дунд Христийн хангамжийг бие махбод, сүнс, сэтгэл санаандаа хэрхэн хүлээж авах вэ? Түүхэндээ нүүдэлчин соёлтой Монгол үндэстний хувьд  Христийн сургаалиар хэрхэн шинэчлэгдэн алхах талаар судалцгаая.Сэтгэгдэл