Үйлчлэл: "Христийн Нөхөрлөл" чуулганы пастор 

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Хараа зорилго: Залуучууд, сүм чуулган 

Д. Золзаяа

Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.05
Үзсэн 536 | 2018 оны 02 сарын 05
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.06
Үзсэн 561 | 2018 оны 02 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.07
Үзсэн 583 | 2018 оны 02 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.08
Үзсэн 579 | 2018 оны 02 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.09
Үзсэн 468 | 2018 оны 02 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.26
Үзсэн 472 | 2018 оны 02 сарын 26
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.27
Үзсэн 649 | 2018 оны 02 сарын 27
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.28
Үзсэн 586 | 2018 оны 02 сарын 28
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.01
Үзсэн 522 | 2018 оны 03 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.02
Үзсэн 480 | 2018 оны 03 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.01
Үзсэн 531 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.02
Үзсэн 406 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт - 2018.12.03
Үзсэн 548 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.04
Үзсэн 501 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.05
Үзсэн 460 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.06
Үзсэн 634 | 2019 оны 05 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.07
Үзсэн 577 | 2019 оны 05 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.09
Үзсэн 586 | 2019 оны 05 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.08
Үзсэн 502 | 2019 оны 05 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.10
Үзсэн 524 | 2019 оны 05 сарын 10
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.01.20
Үзсэн 810 | 2020 оны 01 сарын 20
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.01
Үзсэн 346 | 2020 оны 06 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.02
Үзсэн 414 | 2020 оны 06 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.03
Үзсэн 325 | 2020 оны 06 сарын 03
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.04
Үзсэн 249 | 2020 оны 06 сарын 04
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.05
Үзсэн 180 | 2020 оны 06 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.16
Үзсэн 72 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.17
Үзсэн 71 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.18
Үзсэн 70 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.19
Үзсэн 84 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.20
Үзсэн 76 | 2021 оны 01 сарын 13