Үйлчлэл: "Христийн Нөхөрлөл" чуулганы пастор 

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Хараа зорилго: Залуучууд, сүм чуулган 

Д. Золзаяа

Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.05
Үзсэн 352 | 2018 оны 02 сарын 05
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.06
Үзсэн 390 | 2018 оны 02 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.07
Үзсэн 316 | 2018 оны 02 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.08
Үзсэн 299 | 2018 оны 02 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.09
Үзсэн 324 | 2018 оны 02 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.26
Үзсэн 318 | 2018 оны 02 сарын 26
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.27
Үзсэн 399 | 2018 оны 02 сарын 27
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.28
Үзсэн 297 | 2018 оны 02 сарын 28
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.01
Үзсэн 382 | 2018 оны 03 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.02
Үзсэн 317 | 2018 оны 03 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.01
Үзсэн 378 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.02
Үзсэн 232 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт - 2018.12.03
Үзсэн 309 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.04
Үзсэн 353 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.05
Үзсэн 321 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.06
Үзсэн 432 | 2019 оны 05 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.07
Үзсэн 340 | 2019 оны 05 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.09
Үзсэн 340 | 2019 оны 05 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.08
Үзсэн 313 | 2019 оны 05 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.10
Үзсэн 309 | 2019 оны 05 сарын 10
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.01.20
Үзсэн 435 | 2020 оны 01 сарын 20
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.01
Үзсэн 69 | 2020 оны 06 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.02
Үзсэн 53 | 2020 оны 06 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.03
Үзсэн 79 | 2020 оны 06 сарын 03
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.04
Үзсэн 14 | 2020 оны 06 сарын 04
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.05
Үзсэн 13 | 2020 оны 06 сарын 09