Үйлчлэл: "Христийн Нөхөрлөл" чуулганы пастор 

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Хараа зорилго: Залуучууд, сүм чуулган 

Д. Золзаяа

Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.05
Үзсэн 381 | 2018 оны 02 сарын 05
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.06
Үзсэн 422 | 2018 оны 02 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.07
Үзсэн 342 | 2018 оны 02 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.08
Үзсэн 325 | 2018 оны 02 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.09
Үзсэн 350 | 2018 оны 02 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.26
Үзсэн 347 | 2018 оны 02 сарын 26
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.27
Үзсэн 424 | 2018 оны 02 сарын 27
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.28
Үзсэн 331 | 2018 оны 02 сарын 28
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.01
Үзсэн 409 | 2018 оны 03 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.02
Үзсэн 346 | 2018 оны 03 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.01
Үзсэн 413 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.02
Үзсэн 256 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт - 2018.12.03
Үзсэн 333 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.04
Үзсэн 375 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.05
Үзсэн 351 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.06
Үзсэн 480 | 2019 оны 05 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.07
Үзсэн 375 | 2019 оны 05 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.09
Үзсэн 374 | 2019 оны 05 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.08
Үзсэн 350 | 2019 оны 05 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.10
Үзсэн 356 | 2019 оны 05 сарын 10
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.01.20
Үзсэн 514 | 2020 оны 01 сарын 20
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.01
Үзсэн 152 | 2020 оны 06 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.02
Үзсэн 125 | 2020 оны 06 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.03
Үзсэн 131 | 2020 оны 06 сарын 03
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.04
Үзсэн 38 | 2020 оны 06 сарын 04
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.05
Үзсэн 46 | 2020 оны 06 сарын 09