Үйлчлэл: "Христийн Нөхөрлөл" чуулганы пастор 

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Хараа зорилго: Залуучууд, сүм чуулган 

Д. Золзаяа

Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.05
Үзсэн 834 | 2018 оны 02 сарын 05
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.06
Үзсэн 777 | 2018 оны 02 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.07
Үзсэн 850 | 2018 оны 02 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.08
Үзсэн 829 | 2018 оны 02 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.09
Үзсэн 603 | 2018 оны 02 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.26
Үзсэн 755 | 2018 оны 02 сарын 26
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.27
Үзсэн 901 | 2018 оны 02 сарын 27
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.02.28
Үзсэн 777 | 2018 оны 02 сарын 28
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.01
Үзсэн 614 | 2018 оны 03 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee-2018.03.02
Үзсэн 719 | 2018 оны 03 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.01
Үзсэн 628 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.02
Үзсэн 495 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт - 2018.12.03
Үзсэн 836 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.04
Үзсэн 614 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.05
Үзсэн 552 | 2018 оны 12 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.06
Үзсэн 760 | 2019 оны 05 сарын 06
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.07
Үзсэн 879 | 2019 оны 05 сарын 07
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.09
Үзсэн 707 | 2019 оны 05 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.08
Үзсэн 601 | 2019 оны 05 сарын 08
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2019.05.10
Үзсэн 783 | 2019 оны 05 сарын 10
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.01.20
Үзсэн 932 | 2020 оны 01 сарын 20
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.01
Үзсэн 609 | 2020 оны 06 сарын 01
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.02
Үзсэн 704 | 2020 оны 06 сарын 02
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.03
Үзсэн 451 | 2020 оны 06 сарын 03
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.04
Үзсэн 527 | 2020 оны 06 сарын 04
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.06.05
Үзсэн 260 | 2020 оны 06 сарын 09
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.16
Үзсэн 142 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.17
Үзсэн 133 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.18
Үзсэн 149 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.19
Үзсэн 164 | 2021 оны 01 сарын 13
Д. Золзаяа
Morning Coffee - 2020.11.20
Үзсэн 156 | 2021 оны 01 сарын 13