Үйлчлэл: "Христийн Үг Илгээлтийн Чуулган"-ы пастор, "Христийн Үг Сайн Үйлсийн Хөдөлгөөн" НҮТБ, Захирал 

Боловсрол: Бакалавр 

Шигтгээ үг: Би сайн мэдээнээс ичихгүй. 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд 

Хараа зорилго: Бурханы хаанчлал, Христийн биед Ариун Сүнсний хүч чадлаар үйлчлэх 

Дагнан заадаг хичээл: Дотоод эдгэрэл, чөлөөлөлт, сургалт 

С. Цогтбаяр

С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.05
Үзсэн 461 | 2018 оны 03 сарын 05
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.06
Үзсэн 693 | 2018 оны 03 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.07
Үзсэн 527 | 2018 оны 03 сарын 07
С. Цогтбаяр
Morning Coffee-2018.03.09
Үзсэн 717 | 2018 оны 03 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.05
Үзсэн 603 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.06
Үзсэн 415 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee 2018.11.07
Үзсэн 455 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.08
Үзсэн 476 | 2018 оны 11 сарын 06
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2018.11.09
Үзсэн 750 | 2018 оны 11 сарын 13
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.08
Үзсэн 717 | 2019 оны 04 сарын 08
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.09
Үзсэн 532 | 2019 оны 04 сарын 09
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.11
Үзсэн 791 | 2019 оны 04 сарын 11
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.10
Үзсэн 653 | 2019 оны 04 сарын 10
С. Цогтбаяр
Morning Coffee - 2019.04.12
Үзсэн 787 | 2019 оны 04 сарын 12