Үйлчлэл: "Амийн Гэрэл" чуулганы пастор, ХУД-ийн ХАБ-ийн дэд зохицуулагч, "1+1+1 Сайн Мэдээ" төслийн нөөцийн зохицуулагч 

Боловсрол: "Библийн Сургалтын Төв", бакалавр, "Хүнсний тeхнологич"

Гэр бүл: нөхөр, 4хүүхэд

Шигтгээ үг: "Хүчийг өгөгч Түүгээр би бүхнийг хийж чадна"

Алсын хараа: "Сайн мэдээгээр бүх Монгол, бүх дэлхийг Эзэнд авчрах"

Дагнан заадаг хичээлүүд: G12 эдгэрэл, чөлөөлөлт

Л. Уранмандах

Л. Уранмандах
Morning Coffee-2018.03.08
Үзсэн 927 | 2018 оны 03 сарын 08