Үйлчлэл: "Арвин Ургац Илгээлт" Христийн чуулганы тэргүүн ахлагч

Албан газар: Библийн Сургалтын Төвийн (UBTC) багш

Боловсрол: МУИС-ын социологийн докторант, Сингапур Библийн Сургууль, M.Div

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Хараа зорилго: Монгол чуулганд үйлчлэхүй 

Дагнан заадаг хичээл: Хермениутикс, Номлохуй, Христитгэлийн өмгөөлөл, Өөриймсүүлэлт   

Г. Лувсангомбо

Г. Лувсангомбо
Хермениутикс
Үзсэн 5002 | 2018 оны 06 сарын 19
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.04.15
Үзсэн 703 | 2019 оны 04 сарын 15
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.04.16
Үзсэн 557 | 2019 оны 04 сарын 16
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - Биелэлт - 2019.04.17
Үзсэн 569 | 2019 оны 04 сарын 17
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - Биелэлт - 2019.04.19
Үзсэн 540 | 2019 оны 04 сарын 19
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - Биелэлт - 2019.04.18
Үзсэн 400 | 2019 оны 04 сарын 18
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - Биелэлт - 2019.04.20
Үзсэн 537 | 2019 оны 04 сарын 20
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - Биелэлт - 2019.04.21
Үзсэн 705 | 2019 оны 04 сарын 21
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.06.17
Үзсэн 528 | 2019 оны 06 сарын 17
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.06.18
Үзсэн 365 | 2019 оны 06 сарын 18
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.06.20
Үзсэн 365 | 2019 оны 06 сарын 20
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.06.19
Үзсэн 399 | 2019 оны 06 сарын 19
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2019.06.21
Үзсэн 448 | 2019 оны 06 сарын 21
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2020.02.17
Үзсэн 537 | 2020 оны 02 сарын 17
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2020.02.18
Үзсэн 539 | 2020 оны 02 сарын 18
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2020.02.19
Үзсэн 490 | 2020 оны 02 сарын 19
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2020.02.20
Үзсэн 218 | 2020 оны 02 сарын 20
Г. Лувсангомбо
Morning Coffee - 2020.02.21
Үзсэн 514 | 2020 оны 02 сарын 21