"ӨӨРЧЛӨГДСӨН ҮЕ" ӨСВӨР ЗАЛУУСЫН ҮЙЛЧЛЭЛ

"Өөрчлөгдсөн Үе" Өсвөр Залуусын Үйлчлэл нь 2010 онд өсвөр залуусыг Хрсистийн дагалдагч байхад урамшуулан ятгах зорилгоор "Өөрчлөгдсөн Үе" нэртэй конференц зохион байгуулснаар эхэлсэн билээ. "Өөрчлөгдсөн Үе" Өсвөр Залуусын Үйлчлэл нь эдүгээ өсвөр залуусын удирдагч бэлтгэх сургалтууд, өсвөр залуусын конференц, медиа үйлчлэл, өсвөр залуусын үйлчлэлийн удирдагчдын нөхөрлөл гэсэн 4 чиглэлээр сургалт үйлчлэл явуулж байна.

Алсын хараа: Шинэ үеийг өөрсдийн үндэстнийг ерөөх Христийн дагалдагч болгон бэлтгэх 

Зорилго: 13/30 цонх буюу 13-30 насны өсвөр залууст сайнмэдээг түгээх, Тимотын үеийнхэнийг бэлтгэнэ. Өөрт буй бэлэг авъяас, ур чадвараа хөгжүүлснээр нийгмийн салбар бүрт манлайлах Христитгэлт өсвөр залуусын хөдөлгөөнийг эхлүүлнэ. Итгэл үнэмшил, ариун байдал, шударга ёсны төлөө үнэ цэнэ төлөх эр зоригт Тимотын үеийнхэнийг босгоно.

 

 

"Өөрчлөгдсөн Үе" Өсвөр Залуусын Үйлчлэл

"Өөрчлөгдсөн Үе" Өсвөр Залуусын Үйлчлэл
"Өөрчлөгдсөн Үе" Конференц
Үзсэн 2151 | 2018 оны 05 сарын 11