Үйлчлэл: "Дархан Итгэл" чуулганы пастор 

Боловсрол:

Гэр бүл:

Дагнан заадаг хичээл: 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: 

Б. Батмөнх