АНУ-ын "Горден- Конвелл" Теологийн сургуулийн дэргэдэх "Глобал Христитгэлийн Судалгааны Төв"-ийн захирал Лектор Тодд Жонсон: 

Тодд Жонсон нь Христитгэлийн демограф судалгааны хамгийн чухал судлаачдын нэг бөгөөд эрдэм шинжилгээний олон бүтээлд оролцсон туршлагатай.

Үүнээс дурьдвал: 

  • "Даяар христитгэлийн Атлас 2009 он"(Atlas of Global Christianity, 2009) номын хамтарсан редактор
  • "Дэлхий дахины христитгэлийн нэвтэрхий толь 2001 он" (World Christian Encyclopedia 2001) -н хамтран зохиогч
  • "Дэлхий дахины христитгэлийн хандлага " (World Christuan Trends, 2001)
  • "Дэлхий дахины христитгэлийн мэдээллийн бааз" (World Christian Database, Brill)-ын хамтрагч редактор
  • "Дэлхий дахины шашины мэдээллийн бааз" (World Religion Database, Brill)-ын хамтрагч редактор 

 

Тодд Жонсон

Тодд Жонсон
Тодд Жонсонтой хийсэн ярилцлага
Үзсэн 1521 | 2019 оны 01 сарын 07
Тодд Жонсон
Христитгэл ба шашин шүтлэгийн дэлхий даяарх байдал, хандлага
Үзсэн 1038 | 2019 оны 11 сарын 14